Blogger Template by Blogcrowds.

Криминалистика и криминологија:
  -Фактори на ризик и заштита во етиологија на маолетничка деликвенција
  -Алиби
  -Организиран криминал
  -Организиран криминал 1
  -Проституција и криминалитет
  -Посебни истражни мери
  -Превенција на употреба и трговија на дрога
  -ООН
  -ООН и безбедноста
  -ОБСЕ
  -Современи начини на војување
  -Семејно насилство
  -Наркоманија
  -Корупција
  -Поим, видови и основни принципи на водење интервју
  -Убиство (на англиски јазик)
  -Криминалистички методи
  -Дијаспора и тероризам
  -Европа како можно светско војувалиште
  -НАТО
  -Осигурителни измами
  -Семејното насилство
  -Заштита на малолетни лица


Економија, финансии и менаџмент:
  -Економија во транзиција
  -Бизнис план
  -Економија на внатрешна трговија
  -Фамилијарен бизнис
  -Глобализацијата, можност за нови глобални бизниси
  -Глобално претприемништво
  -ИКТ за развој на мали и средни претпријатија
  -Истражувања за потрошувачката на одредени производи
  -Main trend of foreign direct investment in the Western Balkan (на англиски јазик)
  -Маркетинг во трговија на големо и трговија на мало
  -Менаџмент на човекови ресурси
  -Пазар на капитал
  -Политика за ЕУ кон земјите од Зададен Балкан
  -Промоција во меѓународниот маркетинг
  -Трендови на странски директни инвестиции во земјите од Западен Балкан
  -Економски развој
  -Мали и средни претпријатија
  -Пазарна структура
  -Олигопол
  -Олигопол 1
  -Поим и видови на пазарни структури
  -Вовед во економската наука
  -Претприемништвото во РМ
  -Истражување на пазарот
  -Истражување на пазарот 1
  -Претприемач и претприемништво
  -Странски директни инвестиции во светската економија 
  -Акции
  -Понуда и побарувачка
  -Анализа на пазарот
  -Буџетот во Република Македонија
  -Cost-benefit анализата-семинарска работа
  -Декларацијата за Транспарентност
   -Домени на пазарен неуспех
  -Електронските пари
  -Екстерна ревизија
  -Фискална политика
  -Франшиза
  -Инфлација
  -Истражување на туристичкиот пазар
  -Меѓународна логистика
  -МСС 18 - Приходи
  -Наемнина и пазарот на трудот
  -Невработеност и Инфлација
  -Пазарните сили на понудата и побарувачката
  -Пазар на труд
  -Поврзаноста помеѓу економските и политичките системи
  -Поврзаноста помеѓу економските и политичките системи 1
  -Принципи на рокови во буџетската постапка
  -Современи економски системи
  -Совршена конкуренција
  -Управувањето со ризик
  -Видови хартии од вредност
  -Дефинирање на менаџментот
  -Глобална финансиска криза
  -Етика во Менаџментот
  -Како до успешен бренд
  -Карактеристики на менаџерската етика
  -Карактерот на менаџментот
  -Лидерство и светските лидери
  -Лидерство и менаџмент
  -Менаџерски генерации
  -Менаџмент во угостителството
  -Наградување на членовите на малите но високо квалитетни тимови
  -Односот лидер - подредени
  -Партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето
  -Поим, видови и нивно влијаније при деловното одлучување
  -(Рако)водење
  -Решавање на проблеми и донесување на одлуки
  -Изборот на стратегијата - Современ Менаџмент
  -Современ менаџерски пристап
  -Стратегиски Менаџмент
  -Стратегиски ресурси на фирмите
  -Стратегиски ресурси на фирмите
  -СВОТ (SWOT) анализа
  -SWOT анализата
  -Теорија на организација
  -Трансформациското водство во воспитно-образовните институции
  -Улогата на водачот во училишното тимско работење
  -Франшиза и Лизинг
  -Инвестиции и економии од обем
  -Инвестициони фондови во Република Македонија
  -Капитално буџетирање
  -Кредитна анализа
  -Пазар на обврзници

 
Право:
  -Изборен систем
  -Заштита на човекови права
  -Европски суд
  -Европски суд 1
  -Европска унија
  -Европска унија 1
  -Собрание на РМ
  -Устав и видови устави
  -Демократија
  -Атинско право
  -Поим и водови на соучесноштво
  -Државјанството како врска меѓу поединецот и државата
  -Европски суд за човекови права
  -Договор за посредување
  -Comman low (на англиски јазик)
  -Битни елементи кај договорот за продажба 
  -Уставот на САД од 1787 година
  -Законодавен систем на Германија
  -Пресуда
  -Опшествени норми
  -Подоблици на правото на сопственост
  -Џон Лок, Хобс - поттик за либерализам
  -Кривични дела против бракот, семејството и младината
  -Анализа на Универзалната декларација
  -Девијантни појави
  -Децентрализација во Република Македонија
  -Договор за складирање
  -Европската Конвенција за човекови права и Европскиот Суд за човекови права
  -Јавниот обвинител
  -Локалната самоуправа во Република Македонија
  -Маршал Маклуан
  -Меѓународни кривични трибунали
  -Полицискиот Омбудсман
  -Правни основи за наследување во Република Македонија
  -Римско право-брак
  -Современите меѓународни односи
  -Страни во облогационен однос
  -Вршење и заштита на правaтa


Информатика:
  -Купување преку интернет
  -Купување преку интернет 2
  -Изградба на информациски системи
  -Изградба на информациски системи - здравство
  -Индекси кај базите на податоци 
  -Computer hardware (англиски јазик)
  -Структура и бази на податоци
  -Пресметка и чекирање на работни сати
  -Диск систем и Хард диск
  -Хакерски напади
  -Историски развој на Интернетот
  -Мобилна комуникација
  -Примена на ИТ алатките во секојдневната работа во градежништвото
  -UBUNTU оперативниот систем
  -Преглед на зголемената реалност (АR-Augmented Reality)
  -TCP/IP протокол, развој на IP адреси, IPv4, IPv6 и домен имиња на Интернет


Екологија:
  -Бучавата и нејзиното влијание врз организмотМедицина:
  -Клинесфелтоф синдром
  -Ароматерапија
  -Близнаци
  -Церебралната парализа
  -Детска парализа (Poliomyelitis)
  -Дискус хернија
  -Генетика на рак - cancer-
  -Генетски аспекти на мултиплекс склероза
  -Генски мутации
  -Хемиплегија
  -Имуногенетика
  -Клонирање на ДНА
  -Конгенитални малформации на ЦНС
  -Неменделизам
  -Оогенеза
  -Срце и срцеви болести
  -Субарахноидално крварење
  -Видови Менделови наследувања


Психологија:
  -Учењето како начаен процес во животот на човекот
  -Оценување на особините на личноста - социјална перцепција
  -Вербална комунијација - мислење и говор 
  -Антрополошко-психолошки аспекти на религијата
  -Архетипот на мајката-семинарска работа
  -Истражување на потребите за здрав живот на личноста
  - Конфликти и фрустрации
  -Мотивација
  -Мислењето како процес на решавање на проблеми
  -Машката херојска иницијација
  -Поим за Фрустрации и Конфликти
  -Пропагандниот модел на Едвард Херман и Ноам Чомски
  -Развој на психологијата како наукаФизика:
  -Црни дупки


Математика:
  -РедовиИсторија:
  -Винстон Черчил
  - Богомилството – првата Ренесанса
  -Делото на Микеланџело Буонароти
  -Македонија во Првата балканска војна
  -Поделбата на Македонија во Балканските Војни


Биологија:
  -Ендокрин систем - тероидна и паратероидни жлезди
  -Екскреторен систем


Филозофија:
  -Фридрих Ниче
  -Барух де Спиноза
  -Воведни сознанија за филозофијата
  -Религијата и образованието

Home

Total Pageviews