Blogger Template by Blogcrowds.

Криминалистика и криминологија:

  - Фактори на ризик и заштита во етиологија на маолетничка деликвенција
  - Алиби
  - Организиран криминал
  - Организиран криминал 1
  - Организиран криминал 2
  - Проституција и криминалитет
  - Посебни истражни мери
  - Превенција на употреба и трговија на дрога
  - ООН
  - ООН и безбедноста
  - ОБСЕ
  - Современи начини на војување
  - Семејно насилство
  - Наркоманија
  - Корупција
  - Траги од огнено оружје
  - Поим, видови и основни принципи на водење интервју
  - Убиство (на англиски јазик)
  - Криминалистички методи
  - Дијаспора и тероризам
  - Европа како можно светско војувалиште
  - НАТО
  - Насилство
  - Осигурителни измами
  - Семејното насилство
  - Заштита на малолетни лица
  - Краток преглед на меѓународните злосторства
  - Криминалистиката како трихотомна наука
  - Насилство


Економија, финансии и менаџмент:

  - Економија во транзиција
  - Бизнис план
  - Економија на внатрешна трговија
  - Фамилијарен бизнис
  - Бизнис и окружувањето
  - Баланс на состојба
  - Глобализацијата, можност за нови глобални бизниси
  - Видови на односи со јавност
  - Глобално претприемништво
  - ИКТ за развој на мали и средни претпријатија
  - Истражувања за потрошувачката на одредени производи
  - Main trend of foreign direct investment in the Western Balkan (на англиски јазик)
  - Маркетинг во трговија на големо и трговија на мало
  - Менаџмент на човекови ресурси
  - Електронска трговија
  - Пазар на капитал
  - Политика за ЕУ кон земјите од Зададен Балкан
  - Промоција во меѓународниот маркетинг
  - Трендови на странски директни инвестиции во земјите од Западен Балкан
  - Економски развој
  - Мали и средни претпријатија
  - Пазарна структура
  - Олигопол
  - Олигопол 1
  - Поим и видови на пазарни структури
  - Еврото како валута
  - Услови кои влијаеле за воведување на еврото
  - Вовед во економската наука
  - Претприемништвото во РМ
  - Истражување на пазарот
  - Приетприемништвото во Скопје
  - Примотивни активности на Комерцијална банка
  - Ревизија
  - Состаноци
  - Истражување на пазарот 1
  - Претприемач и претприемништво
  - Странски директни инвестиции во светската економија 
  - Акции
  - Менаџитање со човекови ресурси
  - Парични текови
  - Народна банка
  - Бизнис план 
  - Постојан капитал и променлив капитал
  - Понуда и побарувачка
  - Етапи во одлучувањето
  - Анализа на пазарот
  - Буџетот во Република Македонија
  - Cost-benefit анализата-семинарска работа
  - Декларацијата за Транспарентност
  - Домени на пазарен неуспех
  - Електронските пари
  - Екстерна ревизија
  - Фискална политика
  - Франшиза
  - Инфлација
  - Истражување на туристичкиот пазар
  - Меѓународна логистика
  - МСС 18 - Приходи
  - Наемнина и пазарот на трудот
  - Невработеност и Инфлација
  - Пазарните сили на понудата и побарувачката
  - Пазар на труд
  - Јавни приходи и расходи
  - Поврзаноста помеѓу економските и политичките системи
  - Поврзаноста помеѓу економските и политичките системи 1
  - Принципи на рокови во буџетската постапка
  - Современи економски системи
  - Совршена конкуренција
  - Управувањето со ризик
  - Хартии од вредност
  - Видови хартии од вредност
  - Дефинирање на менаџментот
  - Глобална финансиска криза
  - Етика во Менаџментот
  - Како до успешен бренд
  - Карактеристики на менаџерската етика
  - Карактерот на менаџментот
  - Лидерство и светските лидери
  - Лидерство и менаџмент
  - Менаџерски генерации
  - Менаџмент во угостителството
  - Наградување на членовите на малите но високо квалитетни тимови
  - Односот лидер - подредени
  - Партнерството во процесот на стратешкото планирање во училиштето
  - Поим, видови и нивно влијаније при деловното одлучување
  - (Рако)водење
  - Решавање на проблеми и донесување на одлуки
  - Изборот на стратегијата - Современ Менаџмент
  - Современ менаџерски пристап
  - Стратегиски Менаџмент
  - Стратегиски ресурси на фирмите
  - Стратегиски ресурси на фирмите
  - СВОТ (SWOT) анализа
  - SWOT анализата
  - Теорија на организација
  - Трансформациското водство во воспитно-образовните институции
  - Улогата на водачот во училишното тимско работење
  - Франшиза и Лизинг
  - Инвестиции и економии од обем
  - Инвестициони фондови во Република Македонија
  - Капитално буџетирање
  - Кредитна анализа
  - Пазар на обврзници
  - Глобализацијата во менаџментот
  - Реална вредност на капиталот во инфлациони услови
  - Стилови на раководење и типови на менаџери
  - Политика на локација на претпријатијата

 
Право:

  - Изборен систем
  - Заштита на човекови права
  - Јавно обвинителство
  - Европски суд
  - Европски суд 1
  - Европска унија
  - Европска унија 1
  - Собрание на РМ
  - Устав и видови устави
  - Демократија
  - Приватен тужител
  - Атинско право
  - Основни карактеристики на Уставот на РМ од 1991 година
  - Поим и водови на соучесноштво
  - Државјанството како врска меѓу поединецот и државата
  - Европски суд за човекови права
  - Договор за посредување
  - Comman low (на англиски јазик)
  - Битни елементи кај договорот за продажба 
  - Уставот на САД од 1787 година
  - Систем на малолетничка правда во РМ
  - Законодавен систем на Германија
  - Човекот, слободата и природните права како највисока правна вредност
  - Пресуда
  - Опшествени норми
  - Судски совет на РМ
  - Подоблици на правото на сопственост
  - Џон Лок, Хобс - поттик за либерализам
  - Кривични дела против бракот, семејството и младината
  - Анализа на Универзалната декларација
  - Девијантни појави
  - Децентрализација во Република Македонија
  - Закон за спречување перење пари
  - Договор за складирање
  - Европската Конвенција за човекови права и Европскиот Суд за човекови права
  - Јавниот обвинител
  - Локалната самоуправа во Република Македонија
  - Маршал Маклуан
  - Меѓународни кривични трибунали
  - Полицискиот Омбудсман
  - Правни основи за наследување во Република Македонија
  - Римско право-брак
  - Современите меѓународни односи
  - Конзервативизам
  - Страни во облогационен однос
  - Вршење и заштита на правaтa
  - Јавно обвинителство
  - Комисија за правата на човекот во ООН
  - Страни во обликационен однос со причинување на штета
  - Извори на меѓународни казнено право
  - Услови за посвојување на дете
  - Човекот, слободата и природните права како највисока правна вредност
  - Бирократија
  - Видови на правен надзор
  - Дејности на управата
  - Договор за купопродажба
  - Консенсуални договори
  - Кривично право
  - Надзор над вршењето на родителското право
  - Односот на трудовото со другите права
  - Човекови права
  - Дипломатија
  - Дипломатија и видови дипломатии
  - Држава
  - Начело на законитост
  - Детерминизам
  - Анализа на статутот на ВМРО-ДПМНЕ
  - Одност на САД и СССР во создавањето на Европската Унија (ЕУ)
  - Нужна одбрана
  - Право на брак
  - Трговско право - Трговец поединец
  - Јавно мислење на демократијата
  - Египетско право
  - Француска декларација
  - Законодавен систем на Германија
  - Принцип на преносливост и имотна санкција
  - Историја на право - Бугарија во ран среден век
  - Избирачко право
  - Корупција
  - Правна држава
  - Политички партии
  - Политички систем на САД
  - Аглосаксонски систем
  - Едно партиски политички систем
  - Конгреси на ТМОРО
  - Дефинирање на политички систем
  - Правна сила и правен акт
  - Право на друштва - Акционерско друштво
  - Развој на американската уставност
  - Римско право
  - Евроатланските интеграции на Република Македонија
  - Неважност на договорите
  - Туторство и старателство
  - Уставниот концепт од 1974 и децентрализацијата
  - Економски права и слободи
  - Граѓански слободи и права
  - Појава, развој и видови на политички партии
  - Увид како процесни дејствие
Дефендологија:

  - Улогата на парламентот врз безнедносниот сектор во Р. Хрватска
  - Демократска контрола врз безбедносниот сектор
  - Военогеографска, геостратегиска и геополитичка положба на Словенија
  - Миграција и безбедност
  - Глобални безбедносни закани

  - Ал Каеда
  - Цивилна одбрана
  - Тероризам
  - Граѓански конфликти

  - Еволуција на тероризмот
  - Воено-географска положба на Република Македонија
  - Голфска војна
  - Ирска Републиканска Армија
  - Историски развој на идеата за мир и насилство
  - Дефинирање на конфликтот

  - Мегатероризам
  - Национална безбедност
  - Влијанието на оружјето за масовно уништување во функција на тероризмот
  - Војна
  - Војна 2
  - Неутрална Македонија
  - Нуклеарен тероризам
  - Политички и економски систем на одбрана
  - Нуклеарно, хемиско и биолошко оружје
  - Трансформација на Ослободителната армија на Косово
  - Пакистанска разузнавачка служба ISA
  - Министерство за одбрана на Република Македонија
  - Партнерство за Мир
  - Етнички тероризам
  - Распадот на трите Југославии
  - Специјална војна
  - Државата и националната безбедност
  - Карактеристики на војната
  - Воениот конфликт во Република Македонија

  - Војната во СФРЈ
  - Женевски конвенции

  - Развој на култура за мир и ненасилство 
  - Улогата на силата во делувањето
  - Современи борбени средства
  - Системи за слетување на воздухопловите
  - Воена доктрина во Македонија
  - Превентивна дипломатија
  - Полемологија
  - Национални наспроти глобални интереси


 
Информатика:

  - Купување преку интернет
  - Купување преку интернет 2
  - Изградба на информациски системи
  - Изградба на информациски системи - здравство
  - Индекси кај базите на податоци 
  - Computer hardware (англиски јазик)
  - Вовед во интернет - изработка на интернет страна
  - Изработка на интернет страна и електронска пошта
  - Структура и бази на податоци
  - Пресметка и чекирање на работни сати
  - Диск систем и Хард диск
  - Хакерски напади
  - Историски развој на Интернетот
  - Мобилна комуникација
  - Примена на ИТ алатките во секојдневната работа во градежништвото
  - UBUNTU оперативниот систем
  - Преглед на зголемената реалност (АR-Augmented Reality)
  - TCP/IP протокол, развој на IP адреси, IPv4, IPv6 и домен имиња на Интернет
  - Електронска трговија
  - Изградба на блиндирана дистрибутивна разводна постојка 35/10 кв/кв
  - ISDN
  - Хардвер
  - Софтвер


Екологија:

  - Бучавата и нејзиното влијание врз организмот
  - Поплавите како природна катастрофа
  - Дефинирање на екологијата
  - Еколошка криза 
  - Биосфера
  - Екологија - наука без која нема иднина
  - Состав и класификација на отпадни води
  - Пожари

Географија:
  
  - Атлански океан
  - Водата и нејзиното значење
  - Грција
  - Загадување на реката Вардар
  - Климата во Полошката котлина
  - Карактеристика на климатските елементи и појави во Пелагониската и полошката котлина
  - Климата во Јужна Америка
  - Континентални Басени
  - Коста Рика
  - Метеори
  - Обрзување и развој на мочуришен масив
  - Пијанец
  - Поплавите како природна катастрофа
  - Радика - река
  - Свети Николе
  - Словакија 
  - Социјална географија
  - Теории, закони, хипотези и модели
  - Чад - држава
  - Флувиоглацијана ерозија и таложење
  - Географија на населби - Калиманци 
  - Езера


  Медицина:

  - Клинесфелтоф синдром
  - Ароматерапија
  - Близнаци
  - Церебралната парализа
  - Детска парализа (Poliomyelitis)
  - Дискус хернија
  - Генетика на рак - cancer-
  - Генетски аспекти на мултиплекс склероза
  - Генски мутации
  - Салмонела
  - Хемиплегија
  - Имуногенетика
  - Клонирање на ДНА
  - Конгенитални малформации на ЦНС
  - Неменделизам
  - Оогенеза
  - Срце и срцеви болести
  - Субарахноидално крварење
  - Видови Менделови наследувања
  - Липиди
  - Дентин
  - Пречки во говорот кај децата


Психологија:

  - Учењето како начаен процес во животот на човекот
  - Оценување на особините на личноста - социјална перцепција
  - Вербална комунијација - мислење и говор 
  - Антрополошко-психолошки аспекти на религијата
  - Архетипот на мајката-семинарска работа
  - Одбранбени механизми
  - Истражување на потребите за здрав живот на личноста
  - Конфликти и фрустрации
  - Мотивација
  - Мислењето како процес на решавање на проблеми
  - Машката херојска иницијација
  - Поим за Фрустрации и Конфликти
  - Пропагандниот модел на Едвард Херман и Ноам Чомски
  - Развој на психологијата како наука
  - Стратегии за усуврашување на комуникација
  - Методи на учење
  - Морално воспитување
  - Самодовербата кај една личност

  - Перцепција

Физика:

  - Црни дупки
  - Плоштина на просторни површини
  - Анализа на магнетно поле
  - Водоскок
  - Интегрирани фамилии на логички кола
  - Класификација на заварени врски
  - Основи на електроника
  - Ултра звик
  - Џордано Бруно
  - Нуклеарна физија и фусијаХемија:

  - Злато
  - Вода H2O 
  - Нобелова награда за хемија 1982 година - Aron Klug
  - Надмолекуларна  структура на полимерите
  - Кинетика на процесот на полимеризација
  - Алуминиум
Туризам


  - Видови туристички аранжмани


Технолошко - металуршки:

  - Мијачки носии
  - Народна облека од скопска облека
  - Народно плетиво
  - Облека трговија
  - Празнична облека
  - Пакување на пиво


Земјоделство и сточарство:

  - Цвеќарство
  - Индустриски култури - репка
  - Еколошка криза и човекот
  - Овес
  - Ориз
  - Американска аграрна политика

  - Луцеркина стеница
  - Агроклиматологија
  - Модел за заштита на актинидија - киви во органското произвотство
  - Анализа на пошумувањето во кривопаланечкиот регион во периодот 2000-2005
  - Артичока
  - Берба, транспорт и пакување на зеленчук
  - Броење на леукоцити
  - Дефиниција и потреби од комасација
  - Еко-градинарство Домат
  - Ефект на стаклена градина
  - Органски кромид
  - Амналажа на земјоделски производи
  - Жито и брашно
  - Grullotalpa grullotalpa - Ровец
  - Хаплоидни култури
  - Хемиски состав на овошјето
  - Хемизацијата на животната средина
  - Исхрана на овци
  - Калифорниска штитеста вошка
  - Пченка 
  - Јаболкова крвава вошка
  - Ориентални тутуни во Турција со осврт на самсун
  - Габи
  - Сонародници на говеда и генетско подобрување во произвотството на месо
  - Говедарство (млеко)
  - Болести на тутунот
  - Заштита на пиперката
  - Заштита на лешник
  - Млечни говеда
  - Парење на букова бучена граѓа
  - Печурки
  - Пламеница на тутун
  - Преработка на грозјето
  - Размножување на пчела
  - Тутун
  - Вештачко осеменување
  - Аграрна политика
  - Животен циклус на растение
  - Систем на стартување на моторот - основи на земјоделска техника


 Ветерина

  - ХАЦЦП стандард
  - Транспорт на живи животни

  - Инвазија на крлежи во дворовите
  - Феромоните како феномени во размножувањето кај пчелата
  - Исхрана и гоење на животните
  - Млечни говеда
  - Значењето на матицата

  - Исхрана на коњите

  - Краварска фарма Делчево

  - Еко-сточарство
  - Говедарство

  - Менаџмент во произвотството на млеко
  - Усни апарати кај инсектите и градба на кожа

Педагошки:

  - Функција и улога на наставникот
  - Марката како фактор за купување на производ (практичен труд)
  - Педагошки погледи на педагозите - реформатори
  


Математика:

  - Редови
  - Математичка статистика - Река Треска - „Св Богородица“ 
  - Броеви и аритметика
  - Лудолфов број ПИ
  - Автоматика

Религија:


  - Буда и будизам
  - Зевс и грчката религија

Историја:

  - Винстон Черчил
  - Богомилството – првата Ренесанса
  - Делото на Микеланџело Буонароти
  - Македонија во Првата балканска војна
  - Поделбата на Македонија во Балканските Војни
  - Јакобинска диктатура
  - Методија Андонов-Ченто
  - Велика Британија во првата светска војна
  - Историја на градови - Стоби
  - Карпошовото востание
  - Историја на Германија
  - Никола Карев
  - Античка Македонија
  - Египетски преданиа за создавањето на светот
  - Животот и делата на Платон
  - Животот на микенците и нивните писмени сведоштва
  - Одлуките на првото заседание на АСНОМ
  - Македонија како римска провинција
  - Абдул Хамид


Биологија:

  - Ендокрин систем - тероидна и паратероидни жлезди
  - Екскреторен систем
  - ДНК
  - Витамини 
  - Фотосинтеза 
  - Градна на клеточен ѕид
  - Систем за дигресија
  - Кожа  
  - Гени
Литература и книжевност:

  - Јазик и комуникација
  - Блаже Конески
  - „Боженствена комедија“ - Данте Алигиери
  - „Дон Кихот“ - Мигел дел Сервантес
  - Книжевна семиотика
  - „Евгениј Онегин“ - Александар Сергеевич Пушкин
  - Народна балада
  - „Странствувањата на Чајлд Харолд“ - Џорџ Гордон Бајрон
  - „Браќа Карамазови“ - Достоевски
  - Жан Баптист Молиер
  - Климент и Наум Охридски во народната традиција
  - „Ана Каренина“
  - Печалбарството помеѓу двете светски војни
  - Централно говорно подрачје
  - Народната поезија на гораните
  - Методика на настава по македонски јазик
  - Историски развиток на македонскиот јазик
  - Дијалектологија
  - Avant - Propos (на француски јазик)
  - Eugene Poubelle (на француски јазик)
  - Dia Tempora (сегашно време - германски јазик)
  - Глигор Прличев


Социологија:
   
  - Семејство
  - Стереотипите во сваќањата за улогата на полот што се од значење за комуникацијата
  - Етнички групи 
  - Виртуаелни заедници или мрежно опшество ?
  - Девијантни појави
  - Културата на Македонија
  - Урбаноста како социо-специјален систем
  - Глобализација
  - Современи социјални проблеми
  - Етичките ставови на Аристотел
  - Цивилното опшество и политичкиот систем
  - Култура на сиромашни и култура на богати
  - Адолесценција во биологијата и културата
  - Алкохолизам
  - Контрола на раѓања во источна и јужна Србија
  - Македонското опшество во транзиција
  - Етика и економија
  - Херодот
  - Антрополошка определба на културата
  - Приказ на книгата „Works and lives“ - Clifford Geertz
  - Невработеност
  - Социјализација
  - Социјализација, девијација, дезорганизација
  - Социјална перцепција
  - Социологија на семејството
  - Класи и класни борби
  - Радикална социологија
  - Социолошка имагинација
  - Токсикомании
  - Волонтерство
  - Основни карактеристики на системот на социјална заштита во САД
  - Приказ на делото „Настанок и функција на културата“ - Ѓеза Ројхам
  - Хобсовото дело „Левијатан“ како значаен симбол за теориите за опшествен договор
  - Демократските процеси во земјите во транзиција - плутализација
  - Критичка теорија
  - Вклучување на младите во пазарот на трудот
  - Политички конфликти
  - ДржаваМашинство:

  - Редуктор 
  - GSM
  - Механизми за развод на работната материја
  - Механизми за развод на работната материја 2

 
 Образование:
 - Болоњскиот процес и негови последици
  - Граници меѓу образованието
  - Сексуално воспитување
  - Училишни библиотеки
  - Менторство

Филозофија:

  - Фридрих Ниче
  - Барух де Спиноза
  - Воведни сознанија за филозофијата
  - Религијата и образованието  
  - Улогата на државата во сферата на културата и комуникацијата
  - Сликата на Демостен по неговата смрт
  - Стил

  - Фребел
  - Николо Макијавели
  - Богомилство во Македонија
  - Идеата на доброто владее над се - Платон

Home

Total Pageviews

AdSense